YAHUDİ DEVLETİ PROJESİNİN FİNANSÖRLERİ ROTHSCHİLD’LER

Rothschild ailesi ve Herzl ise bizlere bu para baronu ailenin Siyonist fikriyatı benimsediklerini ve İsrail’in kuruluşunda paraları ile büyük ve önemli rol oynadıklarını gösterir. Theodor Herzl kutsal saydıkları Kudüs civarında bir Yahudi devleti kurulması için o dönemde Osmanlı toprağı olan topraklara Yahudi nüfusu yerleştirebilmenin bölgenin hükümdarı olan Osmanlı Padişahının kapısını çalmak olduğunu biliyordu.

Bu nedenle evvela Herzl,Rothschild ailesinin kapısını çaldı ve bu proje için destek istedi. Destek gecikmedi ve Rothschild Herzl dostu olan Kont Nevlinski vasıytasıyla Padişah II.Abdulhamid’e bir haber uçurur ve şunları vaad eder;

Osmanlı Devletinin 33 milyon İngiliz altınına ulaşan borçlarının tamamını ödeyelim.
İmparatorluğu korumak için 120 milyon altın Frank’a mal olacak deniz filosu yaptıralım

Devletin mali durumunu canlandırmak için 35 milyon altın lira faizsiz borç verelim.ç

Ancak, II.Abdulhamit bu teklifi kabul etmediği gibi hoşta karşılamaz ve sert bir tepki vererek teklifi geri çevirir. Abdulhamit şöyle der;

“… Bu meselede (Theoder Herzl) ikinci bir adım daha atmasın. Ben bir karış toprağı dahi satmam.Zira bu vatan bana ait değil, milletime aittir. Milletim bu vatanı kanlarıyla mahsuldar kılmıştır. O, bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızlar örteriz…”


   Ancak bu tutum daha sonra Abdulhamit’in İttihat ve Trakki vasıtasıyla tahttan indirilmesine kadar uzanmıştır ki yine İttihat ve Terakki cemiyetinmi destekleyen Mason locarının arkasında yani dolaylı olarak İttihat ve Terakki cemiyetinin arkasında Rothschild ailesi vardır.

Daha sonra ise İsrail’in resmi olarak kurulma aşamasında Yahudilerin bu bölgeye yerleşmesie dek Rothschild ailesi yüklü miktarda maddi yardımlarda bulunmuşlardır. 1855 yılında İsrail devletinin topraklarını satın alınarak kurulşması adına Rothschild ailesinin ileri gelenlerinden Edmond James de Rothschild (1845 – 1934) İngiltere krallığı tarafından kendisine asilzade nişanı verilen Sir Moses Montefiore isimli kişiye destek olmuş ve ilk kez Filistin’den toprak alarak İsrail devletini kurma projesini başlatmıştır.

Rothschild ailesi desteği ile Sir Moses Montefiore tarafından alınan bu ilk İsrail toprağı , Sultan Bdulhamir’in verdiği misade ile başlatılmıştır . Sir Moses yine sultan ile görüşmlerinde (1855 Sinegog Onarım Fermanı) Filistin’de Yahudilerin rahatça ibadet edebilmeleri, eğitim görebilmeleri gibi pek çok konuya olanak veren bir ferman almış ve elindeki bu fermanla Filistin’e dönmüştür (Germany Turkey and Zionism ,Friedman İsaiah 1897)

Padişahın imzaladığı bu fermanla Yahudi okulları açılmış Sefarad ve Aşkenaz Yahudileri için Sinegoglar dikilmiş, yine bölgeye göç ettirilen Yahudilerin geçim kaynaklarını sağlamak, onlara iş olanakları verebilmek için yoğun şekilde Rothschild ailesi desteği ile yardımlar yapılmıştı.

Hatta bugün İsrail’de yetiştirilen ve tüm dünya ülkelerine pazarlanan şarap yapımında kullanılan üzünm tarlalarının asıl sahibi Rothschild ailesinin bir üyesi olan Edmond James de Rothschild isimli kişidir. Zira bu tarlaların verimsiz bir haldeyken,verimli bir toprak haline dönüştürülmesi aşamasında da deyim yerindeyse Rothschild ailesi kesenin ağzını açmıştır.

Hatta öyleki Baron Edmond James Rothschild bölgeye yaptığı yatırımlardan sonra deyim yerindeyse İsrail’in manevi ilk kralı haline gelmiş ve bu iyiliklerden ötürü yine onun isteği üzerine kurulan iki şehre onun arzu ettiği isimler verilmiştir. Zihron Yaakov Edmond James de Rothschild tarafından kurulan ve ismi konulan şehirlerinden biridir ve bu isim babasının hatıratını taşıdığı söylenmektedir. Yine bir diğer şehir olan Rişon Le Tsiyon isimli şehirdir ki bu şehrin ismi “İk Önce Sion’a ” anlamını taşımasının yanı sıra dünyanın en büyük şarap mahzenlerine sahip oloma özelliği taşımaktadır.

James de Rothschild’in girişimlerine rağmen Padişah Abdulaziz Kudüs civarında Yahudi iskanı için imkan sağlasa da daha sonra tahta çıkan II.Abdulhamit Filistin’e Yahudilerin yerleşimini hoş karşılamıyor ve karşı çıkıyordu.

Daha sonbra çıkartılan bir kanun ile Filistin’e gerçektende yahudilerin girmesi yani toprak satın alarak bölgeye yerleşmeleri gerçekten de yasaklanmıştır. Ancak Filistin’e Yahudi göçünü istemeyen Abdulhamid Türkiye’nin özellikle bugün kii Güneydoğu’suna yapılan Yahudi göçüne sesini çıkartmıyor Avrupa’dan çok sayıda Yahudi göçü gerçekleşiyordu.

Eylül 1894 yılında Rusya’dan 270 kadar Yahudi Osmanlı topraklarına gelmek istedi ancak bazı problemler çıktı ve bu problemlere Rus elçiliğide müdahale ederek bu Yahudilerin eski Osmanlı vatandaşı olduğu bu nedenle bu Yahudilerin kabul etmeleri gerektiğini belirten açıklamlar yaptı.

1895 yılına gelindiğinde ise Yahudi’ler İstanbuld’da Sinegog inşatını sürdürürlerken Yahudileri istemeyen bir kısım halk ayaklanmış ve Yahudilerin yaptığı Sinegog’u yıkmak için harekete geçmişti Halk ayaklanmış ve “gavur dölleri” diyerek Yahudilerin üzerine yürümüş ve olaylar çıkmıştı. Ancak daha sonra olayın dyulmasının üzerine Padişah Abdulhamid Sinegog’un yapımının tamamlanması ve bu süre zarfında Yahudilerin halktan korunması için askerler gönderdi ve Sinegog bitene kadar bölgenin güvenliği Osmanlı askeri sağladı . Hatta Yahudiler Padişahın bu tutumundan ötürü o kadar memnun oldular ki Sinegog’un ismini “Hamdet İzrael” koydular.

Rothschild ailesi hem dünya ekonomisi hem de dünyanın reel politikası üzerinde oldukça etkilidirler. En eski dönemlerden günümüze kadar ülkelerin siyasi kaderini belirleyen bu ailenin dehşet engiz gücü nereden geliyordu acaba?

Bu sorunun cevabını Rothschild ailesini var eden kişi yani Mayer Amschel Rothschild’i ve Rothschild ailesini mercek altına almamız gerekir.

Bir başka Yahudi devleti kurulmasında yardımcı olan Rockfeller Ailesini okumayı unutmayın!

Kaynak: Küresel Para İmparatoru Rothschild Ailesi,Kursad BERKKAN,sf.106

  • Site İçi Yorumlar