Türk’ün Anlamı | Türk Ne Demek?

Türk adına çeşitli kaynak ve araştırmalarda türlü manalar verilmiştir. Çin kaynakları tu-küe  (Türk) miğfer olarak , İslam kaynakları ise ses benzetmesine dayanarak terk edilmiş,olgunlukçağı ve benzeri manalar vererek yeni anlamlar üretmiştir.
 
   XIX. asırda A.Vambery’nin ilmi izaha yakın olan fikrine göre ise Türk kelimesi “TÜREMEK”ten gelmektedir. Ziya Gökalp bunu “TÜRELİ” yani kanun ve nizam sahibi olarak açıklamıştır.

   Ancak Türk sözünün cins isim olarak “GÜÇ-KUVVET” manasında olduğu, buradaki Türk kelimesinin miletin adı olan “TÜRK ” kelimesi ile aynı olduğu A.V. Le Coq tarafından ileri sürülmüştür. Bu iddia Kök-Türk kitabelerinin çözücüsü olan V. Thomsen tarafından kabul edilmiş, aynı iddia G. Nemeth tetkikleri ile de ispat edilmiştir.

   Ayrıca Türk kelimesinin cins isim olarak “ALTAYLI” (Ceyhu ötesi Turanlı) kavimlerini ifade etmek üzere 420 yıllarına ait bir Pers metninde daha sonradan 515 hadiseleri dolayısıyla “Türk-Hun” (Kudretli-Hun) tabirlerinin de geçtiği bilinmektedir.

   İran kaynaklarında Türk sözü “Güzel İnsan” karşılığında kullanılırken XI. yüzyılda Kaşkarlı Mahmut “Türk adının Türkler’e Tanrı tarafından verildiğini ” belirtelerek Gençlik,kuvvet,kudret ve olgunluk çağı” demek olduğunu bir kez daha belirtmiştir. Tarihçiler ise türk kelimesinin “Güçlü-Kuvvetli” anlamına geldiğini kabul etmektedir.

    Türkler M.Ö. 2000 yılında daha eski çağlarda, Orta Asya’da Sayan-Altay dağlarının kuzeybatı bölgesinde , Yenisey ırmağı boylarında yaşıyorlardı. M.Ö. 1500’lerde oturdukları geniş bölge Sayan dağlarından Altaylara ve Tanrı dağlarına kadar iniyor, batıda Urallar’a kadar uzanıyor, güneyde Balkaş gölünü, güneybatıda Aral gölünü , Hazar denizini ve kuzeydoğu bozkırlarını içine alıyordu.

    M.Ö. 1100 yıllarından itibaren Türkler ilk yurtlarını boşaltarak Altaylar’a inmiş, Türkistan’a (Doğu ve Batı Türkistan) yerleşmişlerdi. M.Ö. yedinci yüzyıldai Ordos,Volga, ve Kuzeybatı Asya olmak üzere üç yöne göç yapılmıştı: Yakut Türkleri Kuzeydoğu  Sibirya’ya göç etmişti. Onlarla bir süre yaşayan Çuvaşlar ise batıya yönelerek Ural dağlarının güneyine indiler.

   M.Ö. 4. ve 3. yüzyıllarda Türkler hem batıda, hem doğuda yoğun olarak göründüler. İrtiş nehrinin batısında ve Hazar çevresinbde yaşayanlara Batı türkleri; doğuda, iç Asya’nın çeşitli yerlerinde ve kuzeybatı Çin’de yaşayanlara ve buralara hakim olanlara Doğu Türkleri denildi.

  • Site İçi Yorumlar